Externí vedení HR

Outsourcing HR (lidských zdrojů) je dnes standardní forma spolupráce, která kopíruje současnou zaměstnanost a náročnost práce s lidmi. Lidské zdroje mají významný podíl vlivu na fungování společností, firem. Většina společností má některé personální věci řešené externě, mzdy, nábory, apod.. Zbývající činnosti řeší oddělení HR nebo některý z vrcholových manažerů. 

Mezi činnosti HR oddělení patří:

 • jednotný a efektivní způsob vedení popisů pracovních činností
 • ucelený firemní systém kompetencí v návaznosti na strategii společnosti
 • systém hodnocení - manažerský nástroj řízení
 • motivační systém a systém firemních benefitů
 • nábor nových zaměstnanců
 • adaptační proces pro zaměstnance
 • rozvojové programy pro stávající zaměstnance
 • práce s potenciálními lidskými rezervami
 • individuální vzdělávání a koučink
 • poradenství pro vrcholové manažery, TOP manažery, představensto
 • strategie HR v návaznosti na strategii společnosti

 

Kompetenční modely

KOMPETENCE = ZNALOST + SCHOPNOST + DOVEDNOST + …

 

Kompetenční modely (KM) mají své klíčové místo v řízení HR (lidských zdrojů) každé společnosti. Tvorba kompetenčních modelů pro společnost, firmu není jednoduchá a nedá se kopírovat z jiné firmy. Je přímo závislá na tom, co daná společnost dělá, jaké lidi má a jaké nároky na své zaměstnance klade. Příprava KM zabere určitý čas, než se připraví a implementuje, avšak po jejím zavedení šetří spoustu času celé firmě. Například při vytváření požadavků na výběr uchazečů, při samotném náboru, adaptačním procesu, vzdělávání, apod. Co je kompetenční model:

 • je odvozen od náročnosti pracovních činností (úkolů a cílů)
 • udává vlastnosti, schopnosti, znalosti, dovednosti, zkušenosti, postoje,… které vedou ke kvalitně odvedené práci u každého pracovního místa
 • charakterizuje způsobilosti zaměstnanců pro vykonávání požadovaných pracovních činností
 • pro každou pozici udává sadu klíčových kompetencí
 • rozdíl mezi skutečnými způsobilostmi zaměstnanců a těmi, které jsou udány v kompetenčním modelu, vede k cílenému zaměření rozvoje zaměstnanců
 • pomáhá transparentnímu hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců

 

Kompetenční modely kopírují mnohdy celkový systém hodnocení zaměstnanců, který se tak stává velmi průhledný a  spravedlivý pro všechny. Jeho využití ve spojitosti se systémem hodnocení šetří mnoho času.

 

Assessment & Development Centra

Assessment a Development Centra - "Rozvojová střediska" mají mnoho výhod především pro svou velkou šíří záběru a všestrannou využitelnost. Je to jedna z nejspolehlivějších a účinných metod personálního výběru (vhodnost výběrů z mnoha kandidátu na danou pozici ve firmě), ale stejně významné použití má při intenzívním výcviku spolupracovníků a při řízení jejich profesionální dráhy.

Překonává pojetí "klasického hodnocení", které se orientuje jen na pozorování, diagnostiku a hodnocení účastníků. Toto pouhé hodnocení se v rámci "procesuálního vývoje" mění na dialog dvou partnerů, kteří společně hledají nejlepší profesionální i osobní rozvoj (budoucnost).

Hodnocení podporuje změny v myšlení a komunikaci manažerů tak, aby z množství řídících stylů mohli vždy zvolit ten, který je v dané situaci nejúčinnější (pomalé přetváření se v kouče). Jedním z důležitých cílů je poskytnutí srozumitelné zpětné vazby účastníkům o jejich chování, postojích, dovednostech a komunikaci nejen po stránce profesionální, ale i osobní.

Efektivním nástrojem pro základní identifikaci osobnosti jako takové slouží psychodiagnostický systém 3d, který celý proces urychluje a zpřesňuje. Zadavatelům přináší množství komplexních, praktických a srozumitelných informací o účastnících. Není nástrojem "studeného kádrování", ale formou poradenské pomoci zúčastněným pracovníkům. Pomáhá jim odhalovat, využívat a uvědomovat si všechny své zdroje, své meze a tak nacházet své lepší cesty, jak se profesionálně, ale i lidsky rozvíjet.